Rehabilitacja ambulatoryjna


1. Rehabilitacja ambulatoryjna refundowana w ramach NFZ.


Skierowanie na rehabilitację w dziale fizjoterapii ambulatoryjnej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Skierowanie jest podstawą do realizacji świadczeń.

Skierowanie powinno zawierać:

 1. Pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy zlecającego zabiegi (+ numer aktualnej umowy z NFZ).
 2. Imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację.
 3. Rozpoznanie w języku polskim
 4. Kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10.
 5. Przyczynę skierowania na rehabilitację (opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub inne).
 6. Wykaz chorób przebytych lub współistniejących, oraz innych czynników (np. wszczepiony rozrusznik, przyjmowanie niektórych leków) mogących mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji.
 7. Zlecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa/lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu.
 8. Pieczęć (z numerem prawa wykonywania zawodu) i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

2. Rehabilitacja ambulatoryjna pełnopłatna.


Katalog dostępnych zabiegów:

 

 1. Kinezyterapia:

  • ćwiczenia indywidualne – ćw. Bierne, czynno – bierne, ćw. według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćw. specjalne, mobilizacje i manipulacje.
  • ćwiczenia wspomagane,
  • pionizacja,
  • ćwiczenia czynne w odciążeniu i w odciążeniu z oporem,
  • ćwiczenia izometryczne,
  • nauka czynności lokomocji,
  • inne formy usprawniania (kinezyterapia),
  • ćwiczenia grupowe ogólnoustrojowe.
 2. Masaż:

  • masaż suchy częściowy,
  • masaż limfatyczny ręczny,
  • masaż limfatyczny mechaniczny,
  • masaż podwodny – hydropowietrzny (perełka),
  • masaż podwodny całkowity lub miejscowy,
  • masaż mechaniczny – AQUAVIBRON.
 3. Elektrolecznictwo:

  • galwanizacja,
  • jonoforeza,
  • kąpiel czterokomorowa,
  • elektrostymulacja,
  • tonoliza,
  • prądy diadynamiczne, interferencyjne, TENS, TRAEBERTA, KOTZA,
  • ultradźwięki, ultrafonoforeza.
 4. Pole magnetyczne:

  • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości.
 5. Krioterapia:

  • krioterapia miejscowa parami azotu.
 6. Hydroterapia:

  • kąpiel wirowa kończyn górnych i dolnych,
  • kąpiel solankowa,
  • kąpiel kwasowęglowa.
 7. Światłolecznictwo:

  • laseroterapia,
  • naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym i ultrafioletowym.

Cennik poszczególnych zabiegów – 2022 r.

TRANSLATE