Rehabilitacja stacjonarna


1. Rehabilitacja ogólnoustrojowa stacjonarna refundowana w ramach NFZ.


Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych wystawiane jest przez:

 1. lekarzy oddziałów urazowo-ortopedycznych, chirurgicznych, neurochirurgicznych, neurologicznych, reumatologicznych, chorób wewnętrznych, onkologicznych, ginekologicznych, urologicznych. Są to tzw. skierowania poszpitalne.
 2. w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych – przez lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.

W Ośrodku prowadzony jest rejestr osób oczekujących na przyjęcie w ramach NFZ.
Warunkiem wpisania pacjenta do rejestru osób oczekujących, jest przedłożenie jednego z dwóch skierowań:

 1. Skierowanie do szpitala wystawione przez poradnię specjalistyczną na oddział rehabilitacyjny.
 2. Skierowanie do szpitala z oddziału szpitalnego na oddział rehabilitacyjny, wraz z kserokopią karty wypisu/informacyjnej z leczenia szpitalnego.

Skierowanie powinno zawierać:

 1. Pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (+ numer aktualnej umowy z NFZ).
 2. Imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację.
 3. Rozpoznanie w języku polskim.
 4. Kod jednostki chorobowej wg klasyfikacji ICD-10.
 5. Przyczynę skierowania na oddział rehabilitacyjny (opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub inne).
 6. Pieczęć (z numerem prawa wykonywania zawodu) i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Do skierowania należy dołączyć:

 1. Posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań.
 2. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności jeśli pacjent takie posiada.
 3. Adres do korespondencji i numer telefonu.

2. Rehabilitacja ogólnoustrojowa stacjonarna pełnopłatna.


Pobyt rehabilitacyjny pełnopłatny w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej obejmuje:

 1.  do 5 zabiegów dziennie w zależności od wskazań lekarza (z wyłączeniem soboty, niedzieli i dni świątecznych),
 2.  opiekę lekarsko – pielęgniarską (24 godziny na dobę),
 3.  zakwaterowanie, wyżywienie.

Istnieje możliwość :

 • dokupienia dodatkowej liczby zabiegów (po konsultacji z lekarzem oddziału),
 • skorzystania z konsultacji lekarza specjalisty,
 • skorzystanie z porady psychologa, logopedy lub neurologopedy
 • rezerwacji pokoju (gdy ktoś wyjeżdża na weekend).
 Standard zakwaterowania Dni zabiegowe Dni bez zabiegów
  POKÓJ 1 osobowy z łazienką 190,00 zł 110,00 zł
  POKÓJ 2 osobowy z łazienką 160,00 zł 90,00 zł
  POKÓJ bez łazienki 130,00 zł 70,00 zł
Rezerwacja pokoju – 50% stawki (gdy ktoś wyjeżdża na weekend).

Ponadto zapewniamy konsultacje u lekarza specjalisty:

 •  Ortopedy – 60,00 zł.
 •  Lekarz rehabilitacji medycznej – 60,00 zł.
 •  Neurologa – 60,00 zł.
 •  Reumatologa – 60,00 zł.
 •  Porada logopedy – 60,00 zł.
 •  Porada neurologopedy – 60,00 zł.
 •  Porada psychologa – 60,00 zł.

Przy przyjęciu na oddział Pacjent przedkłada posiadaną dokumentację medyczną, aktualne wyniki badań laboratoryjnych, komplet leków przyjmowanych przewlekle na cały czas pobytu  w oddziale.

TRANSLATE